Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. waarbij OptiBiz zich buiten dienstverband onderneemt, advisering, het uitvoeren van projecten en onderzoek en/of het verlenen van overige diensten aan een opdrachtgever.

II TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST

OptiBiz is uitsluitend gehouden de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
OptiBiz zal zich inspannen om de overeenkomst op zorgvuldige wijze uit te voeren. OptiBiz staat er niet voor in dat het beoogde resultaat overeenkomstig de opdracht wordt bereikt.
Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat de opdracht of een onderdeel daarvan slechts kan worden gewijzigd door een niet aan OptiBiz toe te rekenen omstandigheid zonder dat de omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgebreid, zal OptiBiz de dienstverlening verlenen op een wijze die de overeengekomen diensten zoveel mogelijk te verlenen, waarbij de opdrachtgever gehouden is het overeengekomen honorarium te betalen.
OptiBiz is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. OptiBiz is tevens te allen tijde bevoegd adviseurs of ander bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel te vervangen.

III PRIJS

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Voor alle door OptiBiz te leveren diensten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht die gelden op het moment van het verstrekken van de opdracht.

IV BETALING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de betreffende training of het project te zijn voldaan.

V UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Voor deelnemers die niet of niet permanent aanwezig zijn tijdens een project of training blijven de gehele overeengekomen deelnamekosten verschuldigd. zonder dat de deelnemer recht heeft op een latere soortgelijke

ontmoeting.

OptiBiz is gerechtigd deelnemers de toegang tot projecten te ontzeggen die een correcte uitvoering van projecten in de weg staan.
De opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van OptiBiz met betrekking tot (deelname aan) de uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
OptiBiz is niet aansprakelijk voor het gedrag van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Tenzij anders overeengekomen, wordt het benodigde werk- en documentatiemateriaal door OptiBiz geleverd en kosteloos ter beschikking gesteld. Verveelvoudiging, geheel of gedeeltelijk gebruik van dit materiaal voor andere doeleinden dan waarvoor het is verstrekt, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiBiz.

VI VERTROUWELIJKHEID

Elk der partijen is tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke informatie afkomstig van de andere partij. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot informatie die voortvloeit uit het contact tussen adviseurs en deelnemers

aan projecten. Het persoonlijke oordeel van de adviseurs (tenzij anders overeengekomen met betrokkenen) gaat niet over op de opdrachtgever.

De opdrachtgever is in ieder geval verplicht tot geheimhouding van modellen, methoden, technieken, ideeën en analyses van OptiBiz alsmede alle overige gegevens met betrekking tot de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door OptiBiz, voor zover OptiBiz toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking. .
Partijen zullen al het mogelijke en noodzakelijke doen om de vertrouwelijkheid van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie te waarborgen. Elk van de partijen zorgt ervoor dat haar personeel, evenals alle andere

personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden toegang hebben tot de informatie. de geheimhoudingsplicht

voldoen aan. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

VII. AANSPRAKELIJKHEID.

Indien OptiBiz toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, dient de opdrachtgever OptiBiz schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij OptiBiz een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog haar verplichtingen na te komen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd. De in dit lid opgenomen beperking geldt niet indien en voor zodanige schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van OptiBiz of haar leidinggevende ondergeschikten.
OptiBiz is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van fouten in rapportages, verlies van manuren en gederfde omzet en winst bij de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart OptiBiz voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door OptiBiz.

Stay up to date with the latest eCommerce news!